Poučení BOZ

Účel poučení

Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním. Žáci musí být zároveň seznámeni s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu. Dále musí být žáci seznámeni s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy.

Doklad o poučení

Poučení žáků o bezpečnosti se provádí podle následující schválené osnovy. Dokladem o provedeném poučení je záznam v třídní knize a žákovské knížce. Pokud to stanoví předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, budou znalosti žáků ověřeny.

Poučení žáků o bezpečnosti provádí

Poučení žáků o bezpečnosti provádí vyučující příslušných předmětů, vyučující kolektivních předmětů, nebo vedoucí zkoušky souborů/orchestrů. Případně osoba provádějící dozor nad žáky při školních akcích mimo budovy ZUŠ, mimoškolních akcích a další činnosti.

Seznámení zákonných zástupců s osnovami poučení žáků o BOZ

Osnovy jsou zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí v budově ZUŠ Smiřice, Jiráskova 363, Smiřice, nebo v kanceláři ředitele, ve sborovně, nebo na internetových stránkách školy.

Ve Smiřicích 31.srpna 2018 Jiří Pavlík ředitel školy Základní umělecká škola Smiřice

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

1. Seznámení se školním řádem školy.

2. Poučení o bezpečném chování (ve třídě, na chodbách a schodištích, v šatně, na školní zahradě

Žák je povinen:

1. Při chůzi si počínat opatrně, používat výhradně vyhrazených cest, vchodů a východů, které jsou pro žáky určeny. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.

2. Při přesunech mezi školou a jídelnou, mezi školou a jiným objektem školy používat chodníků k tomu určených, popřípadě levé krajní strany pozemní komunikace, a to maximálně ve dvojicích.

3. Uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka (popř. jiného zaměstnance školy) při dohledu na chodbách či pravidelných přestávkách, v hudební nauce, na zkoušce souboru, pěveckého sboru, nebo orchestru, stejně tak při jiných aktivitách školy – exkurze, koncerty apod.

4. Po chodbách školy, schodech, schodištích a ostatních prostorách chodit vždy vpravo, neběhat, neskákat, nevozit se na záchytném madle a předcházet úrazům, neotvírat a nevyklánět se z oken.

5. V objektu školy nesedat na radiátory topení a nemanipulovat s termoregulačními ventily radiátorů topení.

6. Při hromadných zkouškách souborů dodržovat stanovený režim a dbát pokyny vydaných vedoucím zkoušky

7. Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, stanovené postupy a návody, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování a informacemi vyučujícího. Svým chováním nepoškozovat cizí majetek a neohrožovat jiné osoby.

8. Oznamovat svému vyučujícímu závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví.

9. V učebnách kolektivních předmětů a při manipulaci s hudebním nástrojem dodržovat příslušná pravidla, řády a poučení.

10. Nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky při vyučování a při všech činnostech organizovaných školou, nevstupovat pod jejich vlivem do školy.

11. Nekouřit v objektu školy a objektech jiných subjektů či na jiných akcích pořádaných školou. Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost.

12. Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce.

13. Oznámit svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost a jinou změnu zdravotního stavu.

14. Oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do konce vyučování) úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úraze první pomoc.

15. Účastnit se poučení o bezpečnosti a ohraně zdraví organizovaných školou a příp. se podrobit ověření jejich znalostí.

16. Jakékoliv vzdálení a opuštění školy a jiného objektu v rámci vyučování ihned ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli či jinému pedagogickému zaměstnanci.

17. Nepoužívat a dobíjet ve škole a jiných prostorách školy při vyučování mobilní telefony a jiné z domova přinesené elektrické spotřebiče.

18. Nezasahovat do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipulovat s přístroji a audiovizuální technikou bez souhlasu vyučujícího.

19. Nepoužívat v objektech školy a při ubytování v jiných objektech otevřeného ohně. Předcházet vzniku požáru, případný požár ihned hlásit pedagogickým nebo provozním zaměstnancům školy. Nemanipulovat s hasicími přístroji. 20. Dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy.

Poučení o bezpečném chování

1. Všichni žáci se při pobytu ve škole i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých spolužáků, pracovníků školy případně dalších osob.

2. Žáci musí zvolit přezůvky, které jim umožní bezpečný pohyb ve všech prostorách školy. Vhodné jsou gumové podrážky, které nekloužou.

3. Před odchodem do jiné učebny žáci uklidí své místo ve třídě a šatně.

4. Žáci chodí po schodišti po pravé straně.

5. Upozornění na možné projevy šikany. Pokud je žák přesvědčen, že je obětí šikany ze strany jiných žáků, měl by o tom informovat svého třídního učitele, případně výchovnou poradkyni nebo ředitelku školy. Třídní učitelé vysvětlí důležitost včasné informace.

První pomoc a úrazy

1. Seznámení žáků s rozmístěním a vybavením lékárniček první pomoci.

2. Seznámení se zásadami poskytování první pomoci (traumatologický plán).

3. Seznámení s důležitými telefonními čísly – seznam důležitých telefonních čísel je vyvěšen v budově školy a je k dispozici ve sborovně

4. Hlášení úrazů – každý úraz, poranění a nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na zahradě ZUŠ nebo při mimoškolních aktivitách, jsou žáci povinni ihned hlásit učiteli, který vykonává dohled nebo kterémukoliv pracovníkovi školy.

5. Každý zjištěný nebo nahlášený úraz musí pracovník školy co nejdříve oznámit řediteli školy a provést zápis do knihy úrazů.

Vznik požáru nebo jiné mimořádné události

1. Upozornění žáků na možná nebezpečí vzniku požáru – kouření, zábavná pyrotechnika, nedbalost, nevhodné používání elektrických spotřebičů a zařízení, případně používaní poškozených elektrických spotřebičů a zařízení.

2. Každý, kdo zpozoruje požár nebo jinou mimořádnou událost, je povinen ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli, nebo v kanceláři školy.

3. Požární poplach vyhlašuje učitel nebo jiný zaměstnanec školy voláním „HOŘÍ!“ Po vyhlášení poplachu všichni zachovávají klid a rozvahu.

4. Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů příslušného vyučujícího a na jeho pokyn okamžitě a spořádané opustí objekt a shromáždí se venku podle evakuačního plánu.

5. Únikové cesty jsou označeny zelenobílými značkami se směrem úniku.

Důležitá telefonní čísla – tísňové linky

Hasiči 150

Lékařská záchranná služba 155

Policie ČR 158

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Seznámení s dalším možným nebezpečím

1. Varování před kontakty s cizími osobami, nebezpečí násilí.

2. Upozornění na možná nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nebezpečnými, neznámými předměty, nevybuchlou municí apod. a poučení, jak se v takové situaci zachovat

3. ihned ohlásit tuto skutečnost učiteli, nebo řediteli/ředitelce školy

4. nepřibližovat se, nedotýkat se ani jinak nemanipulovat s nalezeným nebezpečným předmětem.

Upozornění na činnosti, které jsou žákům zakázány

1. Žáci nesmí přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním a mohli by ohrozit bezpečnost a zdraví.

2. Je zakázáno vystupování do výšek, na židle, stoly, parapety, na skříňky.

3. Je zakázáno házení jakýmikoliv předměty ve třídách, na chodbách a v šatnách.

4. Nůžky, kružítka a jiné ostré pomůcky je možné používat jen při vyučování výtvarného oboru Je zakázáno pracovat s nimi o přestávkách.

5. Žákům není dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

6. Je zakázáno sahat na elektrické vypínače mokrýma rukama.

7. Je zakázáno poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů, označení tříd

8. Je zakázáno otevírat okna a vyklánět se z oken (větrat pouze vzklopením oken – „ventilačkami“)

9. Žákům je zakázáno v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, cigarety, léky – vyjma předepsaných lékařem, drogy…). V případě podezření z požití alkoholu je žák povinen podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol.

10. Je zakázáno nosit do školy zbraně či obdobné předměty (nože, dýky, boxery…), které by mohly ohrozit zdraví spolužáků a dospělých osob.

11. Jsou zakázány projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků.

12. Je zakázáno pořizovat fotodokumentaci, videozáznamy a audiozáznamy učitelů a nevhodného chování spolužáků.

Pokyny k evakuaci

1. Evakuační prostor je pro budovu ZUŠ Smiřice, Jiráskova 363 stanoven na školní zahradě, případně na prostranství před budovou školy.

2. Při vyhlášení evakuace školy se žáci s vyučujícími přesunou přes šatnu hlavním vchodem do vymezených prostor, případně použijí označený únikový východ chodbou u učebny č. 3.

3. Při evakuaci a hromadném odchodu mají na schodišti přednost třídy z vyšších pater budovy.

4. Vyučující přítomní v budově kontrolují, zda je prázdný prostor toalet a šatny, zároveň tak opouští podlaží a prostor školy jako poslední.