Školní řád Základní umělecké školy Smiřice

 Na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 v platném znění a vyhláškou
č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání vydává ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Smiřice

ČÁST PRVNÍ
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového
školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se
provede o školení zápis. Školní řád je volně dostupný škole, k dispozici v ředitelně školy a je na
webové stránce školy www.zussmirice.cz.
2) Žáci mají právo:
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb.
o základním uměleckém vzdělávání,
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen
se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního
uměleckého vzdělávání,
f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání,
jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,
na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc
školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání
ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění,
g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy přeřazeni na konci prvního pololetí, nebo
na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích
ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
4) Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
5) Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče,
popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.
6) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo
zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného vzdělávacím
programem a učebními plány, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní
způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. Žák může být
uvolněn na základě písemné žádosti, zletilého žáka nebo zákonných zástupců žáka, o uvolnění
ze vzdělávání. O uvolnění žáka rozhoduje ředitel školy.
7) Zákonní zástupci žáka nebo zletilí žáci mohou požádat o snížení úplaty za vzdělávání, která se řídí
vnitřní směrnicí školy. Žádosti jsou přijímány vždy do 15.9. za první pololetí a do 15.2. za druhé
pololetí školního roku. Na žádosti podané po uvedených termínech nebude brán zřetel.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
1) Žáci jsou povinni:
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
d) účastnit se veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce
a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
2) Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou do žákovské knížky. Před výukou je
třeba se omluvit SMS zprávou, nebo telefonicky na tel. čísle 774 225 930, případně na tel.
čísle vedení školy 775 762 001, nebo přímo u vyučujícího. Omluvu lze též provést adresovat
na email školy zus.smirice@seznam.cz ,
c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím
pravděpodobném trvání,
3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících
se základního uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou. Před výukou je nutno žáka
omluvit na tel. čísle 774 225 930, případně na tel. čísle vedení školy 775 762 001, nebo přímo
u vyučujícího. Omluvu lze též provést prostřednictvím emailu školy zus.smirice@seznam.cz ,
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím
pravděpodobném trvání,
f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat
předem.
4) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28,
odst. 2 školského zákona:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj
zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
c) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích,
které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
d) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení,
e) jakékoliv změny je třeba nahlásit svému vyučujícímu.

ČÁST DRUHÁ
Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy
Základní umělecká škola Smiřice, je příspěvkovou organizací zřízenou městem Smiřice. Jejím
statutárním orgáne je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.
Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí
pracovníci školy. Dalšími zaměstnanci školy jsou hospodářka- domovnice.

II. Organizace výuky
Vyučování
a) vyučování se řídí rozvrhem hodin,
b) budova se otevírá 15 minut před zahájením první vyučované hodiny a zajišťuje jej vyučující,
který v daný den vyučuje nejdříve, uzavíráním budovy školy a zabezpečením alarmem
je pověřen poslední odcházející učitel školy,
c) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené
pracovní oděvy,
d) nepřijde-li vyučující do 5 ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli
(případně jinému přítomnému učiteli),
e) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky 5 dnů ředitelského volna ve školním roce,
f) škola může v souladu s učeními plány organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy
do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
g) opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.
Vyučovací hodiny a přestávky
a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
b) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí

Vstup a pohyb po škole
a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují a převlečou se
v šatně do výuky si odnášejí cenné věci. Žáci výtvarného oboru čekají na svého vyučujícího
v šatně a do třídy odchází společně s ním. Žáci hudební nauky čekají na svého vyučujícího.
Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy,
b) v době volna a školních prázdnin je budova k dispozici zaměstnancům a žákům školy pouze
s vědomím ředitele školy,
c) všichni zaměstnanci školy obdrželi klíče od budovy a učeben, ve kterých vyučují. Je zakázáno
komukoli, i jinému zaměstnanci, klíče půjčovat, nebo zadávat výrobu duplikátů,
d) rodiče žáků čekají na žáky v prostorách školní zahrady, v nutném případě v přízemí v prostoru
šatny,
e) je zakázáno všem zaměstnancům školy umožnit vstup a poskytovat prostor cizím osobám nebo
rodinným příslušníkům bez vědomí ředitele,
f) v případě ohrožení životů je povinen ředitel školy, případně určení pracovníci, zajistit bezpečné
opuštění budovy,
g) za dílčí zabezpečení prostor budovy zodpovídá samostatně každý učitel,

ČÁST TŘETÍ
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním
fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
sociálně patologických jevů,
2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
3) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci
2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím,
4) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama
a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících
či poškozujících životní prostředí,
5) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky,
případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně
právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy,
6) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního
předmětu. O proškolení žáků provede zápis do třídní knihy,
7) Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu
osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků,
8) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost
a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení
akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě
a v předem určeném čase. O této akci jsou rodiče informování nejméně 3 dny před jejím
uskutečněním,
9) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění
odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí
nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního
pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení
souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem,
10) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci
a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům
je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy,
11) V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat
s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

ČÁST ČTVRTÁ
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál
a jiné učební pomůcky,
2) Hudební nástroj může být zapůjčen na základě smlouvy o zápůjčce. Půjčovné je hrazeno na
bankovní účet školy s přiděleným variabilním symbolem. Na zapůjčení nástroje není právní nárok,
3) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků
apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
4) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1) Při hodnocení žáků, se přihlíží k jejich aktivitě, samostatnosti, tvořivosti a zájmu o studijní
předmět, hlediskem jsou i výsledky postupových zkoušek, veřejných vystoupení a případná
mimoškolní společenská a umělecká aktivita,
2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a)
4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu
výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než
chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
4) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu
neuspokojivý. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm
prospěchu,
5) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do
ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé
pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a
to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního
roku,

ČÁST ŠESTÁ
Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
a Vnitřní směrnicí školy.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně se stanoví výše úplaty v jednotlivých
uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných
průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.
2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě
vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných
neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého
pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2
písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za
vzdělávání vrátit
4) Ředitel školy stanoví výši úplaty za vzdělávání na období školního roku a seznámí prokazatelným
způsobem s výší úplaty a pravidly pro snížení úplaty za vzdělávání na každý školní rok žáky
a zákonné zástupce nezletilých žáků. Úplata za vzdělávání se hradí pololetně do 15.9. za první
pololetí, do 15.2. za druhé pololetí, na bankovní účet s přiděleným variabilním symbolem. Ředitel školy
může na základě žádosti dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým
žákem jiný termín úhrady. Všechny žádosti týkající se úplaty za vzdělávání musí být podány do
15.9. za první pololetí a do 15.2. za pololetí druhé.
5) O snížení nebo prominutí úplaty, rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců,
nebo zletilého žáka.

ČÁST SEDMÁ
Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro
dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu
absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě,
2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově a
hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za zdělávání
ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín,
3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák
vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ
Výchovná opatření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským
opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení žáka ze školy. Pochvaly, jiná ocenění a
další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
2) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše
uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy
se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni
nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Tímto se ruší Školní řád ze dne 1.9.2005
Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2018

Jiří Pavlík, ředitel školy
Základní umělecká školy Smiřice